Prebambule :

My, členové Expedice BB v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, v Šumperku, v Temenici, na Nových Domkách, ve Vikýřovicích, v Lukavici, v Zábřeze, ve Zvoli, v Hrabové, v Prostějově, v Rapotíně, v Rovensku, v Olomouci a v Sudkově v době konání Expedice zůstaneme věrni všem dobrým tradicím a zásadám, odhodláni soutěžit čestně a chránit mladší účastníky, budeme poznávat svou vlast a chovat se k ní se vší úctou, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy a pravidly stanovenými náčelníky přijímáme tuto Ústavu Expedice BB

HLAVA

1. Nejvyšším orgánem Expedice je schlast náčelníků. Schlast rozhoduje o všem prostou nadpoloviční většinou přítomných.

HLAVA PRVNÍ – člen Expedice

1.1 osoba ve věku 3 až 99 let
1.2 není žena starší 18 let
1.3 chce poznávat krásy země
1.4 příjme ústavu naší expedice
1.5 do expedice bude přijat nadpoloviční většinou hlasů náčelníků přítomných na rozhodujícím schlastu

HLAVA DRUHÁ – termín konání

2.1 expedice se koná vždy 1 .týden v červenci po vysvědčení.
2.2 termín je neměnný

HLAVA TŘETÍ – program

3.1 program je nedílnou součástí expedice
3.2 téma programu je platné na jedné expedici
3.3 programem jest poznávání, zábava, hry a hrátky

HLAVA ČTVRTÁ – zánik účasti

4.1. Účast zaniká neomluvenou neúčastí
4.2. Vyloučením nadpoloviční většinou účastníků pro opakované, dokázané neudržení moči, atd.
4.3 Dosažením 18 let u dívčí části populace, dívky se dovršením 18-ti let stávají náčelnicemi v záloze pro případ nedostatku potěru.
4.4 Smrtí, sešlostí věkem a nesnesitelnou senilitou.

HLAVA PÁTÁ – tekutiny

5.1 Náčelnické pití je zelená
5.2 výjimky se povolují
5.3 tekutiny ostatních členů expedice se řídí věkem a případnou plnoletostí
5.4 po dobu konání expedice je náčelnictvu zakázáno pít samostatně a bez houknutí, výjimky se povolují.
5.5 členové expedice jsou povinni vypít denně minimálně 2 litry tekutiny

HLAVA ŠESTÁ – schlast náčelnictva

6. účast na každé schůzi je povinná.
6.1 Schlast svolává skupina tří náčelníků uveřejněním na konferenci expedice na internetu minimálně 10 dnů před termínem uskutečnění.
6.2 Schlast řídí hlavní náčelník
6.3.Schlast je usnášení schopný pokud je přítomna nadpoloviční většina náčelníků, nebo pokud uzná, že je usnášení schopný.
6.4 Mezi každým bodem je potřeba si houknout, jinak nemůže být zahájen další bod.
6.5 Schlast musí být zahájen houknutím
6.6 Schlast může být ukončen houknutím
6.7. Případnou omluvenou neúčast je nutno nahlásit 24 hod. předem hlavnímu náčelníkovi

HLAVA SEDMÁ – tradice

7.1. Hymna
7.1.1 Hymnou expedice je píseň „Ten, kdo naši zem má rád“
7.1.2 Hymnu je povinen znát každý z účastníků expedice
7.1.3 Hymnou je zahájena a ukončena každá expedice
7.2 Slavnostní přísaha
7.2.1. Každý z účastníků expedice je povinen složit před odjezdem slavnostní slib mlčenlivosti
7.3.Zástava
7.3.1 Oficiální zástavou se rozumí vlajka opatřená logem expedice.
7.3.2 Zástavu ctí všichni členové expedice
7.3.3 Zástava expedice putuje po republice a musí být rozvinuta v každém táboře , kde se ubytuje sama expedice
7.3.4 V průběhu expedice za opatrování zodpovídá družstvo, které je pověřeno službou dne.
7.3.5 Totéž družstvo zodpovídá za nošení zástavy na výletech expedice.
7.3.6 Mimo expedici je zástava uložena v expediční klubovně a rozvinuta pouze při schůzích expedice
7.3.7 Zástava je symbolem pro přísahu nových náčelníků.